1.Trịnh Minh Huệ : Trưởng ban.

2.Trịnh Hoàng Lâm: Phó ban.

3. Trần Trí : Thư ký