Trường được đầu tư xây dựng mới và hoàn thiện vào đầu năm học 2020-2021.

Trường có 12 phòng học, Khu hiệu bộ, các phòng chức năng đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học của cô và các cháu.

Trong năm học 2020-2021 trường mở 9 lớp học bao gồm: 2 lớp mầm, 3 lớp chồi , 4 lớp lá.